KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE

A. PROKAT GENEL KVKK POLİTİKASI

Prokat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi “PROKAT” kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusuna önem vermekte ve bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde veri gizliliğinin ve güvenliğinin öneminin bilincinde hareket etmektedir. Tüm faaliyetlerinde müşterilerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının gizliliğini korumayı ilke edinmiştir.

PROKAT, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uymaktadır:

1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

B. PROKAT KVKK AYDINLATMA METNİ

1.Veri İşleyen

PROKAT olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri işleyen olarak müşterilerimizin çalışanları, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimizin çalışanları, çalışan adaylarımız ve çalışanlarımızın kişisel verilerini işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

2. Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlar, pazarlama çalışmaları, iş başvuruları, iş akidleri ve genel iş süreçleri gibi kaynaklardan toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; PROKAT’ın hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; PROKAT’IN ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; PROKAT tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; PROKAT’IN insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; PROKAT olarak ticari faaliyetlerin yürütülmesi, pazarlama faaliyetleri, iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı olarak iş süreçlerinin yürütülmesi, PROKAT’IN ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, PROKAT’IN ve PROKAT ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlar, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar, iştiraklerimize ve iş ortaklarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesine uygun olmak suretiyle sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, PROKAT tarafından iş ortakları, iştirakleri, tedarikçileri, servis sağlayıcıları tarafından da kullanılmak üzere, ticari, mali ve hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir.

PROKAT, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler başta aşağıdaki kanun ve yönetmelikler kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

· 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

· 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

· 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

· 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

· 4857 sayılı İş Kanunu,

· 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

· İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,

· Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

5. Veri Sahibinin Başvuru Hakkı

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi ispat etmek şartı ile Çalı Mah. Gri (410) Cadde No :3A/1 Nilüfer / BURSA adresinde bulunan şirket merkezimize yazılı olarak ya da ilgili kişi tarafından PROKAT’A daha önce bildirilen ve PROKAT sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda PROKAT, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, PROKAT tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

PROKAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE AİT BİNALARDA YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ  

Değerli misafirlerimiz ve müşterilerimiz,

İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesinde yer alan Aydınlatma Yükümlülüğü kapsamında PROKAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından düzenlenmiştir.

Şirketimiz binalarında girişler, giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, ofisler,  ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorlarında toplam 39 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmakta ve bu kayıtlar şirketimiz bünyesinde 30 gün boyunca -işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar- muhafaza edilmektedir. Bu sürenin geçmesi ile ilgili kayıtlar kendiliğinden silinmektedir.

Bu veri, 6698 sayılı Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olarak işlenmektedir. Kayıtların işlenmesindeki amaç yalnızca; hukuki, teknik, ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve kuruma ait lokasyonların güvenliğinin sağlanmasından ibarettir. Veri, 6698 sayılı kanunun 4. Maddesine uygun olarak işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

6698 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Çalı Mah. Turuncu (410) Cadde No :5/1 Nilüfer / BURSA adresindeki merkezimize yazılı olarak veya bilgi@prokatotomotiv.com.tr e-posta adresimiz vasıtası ile iletebilirsiniz.

                                                                                                          PROKAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ